1. OBXECTO

O obxecto destas bases é o establecementos das bases para participar no evento temático de espazos gastronómicos materializados nas denominadas “ foodtrucks” con motivo do Ribadeo Indiano na súa Edición . 

O concello de Ribadeo quere dar resposta ao incremento da demanda que se produce durante a celebración deste evento en Ribadeo á vez que diversifica as actividades que se desenvolven durante estes días. 

2. LOCALIZACIÓN, DATAS E HORARIOS 

O espazo onde se localizarán as foodtrucks será aberto e estará localizado na zona superior da praza de abastos de Ribadeo que linda coa Rúa Ramón González. 

Este evento se celebrará durante dous días, 8 e 9 de xullo de 2023 e proporcionará comidas a un prezo de mercado fixado polas propias foodtrucks. No estará permitido a venda de ningún tipo de bebidas. 

As foodtrucks terán acceso a electricidade e auga no mesmo espazo. 

O horario de apertura será de 12:00 a 22:00 h ambos os dous días. 

3. REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN 

 Esta convocatoria estará dirixida a persoas que dispoñan de foodtrucks cos requisitos mínimos: 

  • Estar dados de alta no IAE que corresponda 
  • Dispoñer dos permisos necesarios para a manipulación de produtos alimenticios. 
  • Estar inscritos en el rexistro sanitario / alimentario que corresponda. 
  • Dispor dun seguro de responsabilidade civil que cubra os riscos do exercicio da actividade. 
  • Dispor dun vehículo homologado, co seguro en regra y revisión de ITV. No caso de que o vehículo supere os 3.500 kg, deberá aportarse tarxeta de transporte do ámbito que proceda. 

A organización seleccionará un máximo de 5 foodtrucks. Para poder participar, as persoas ou entidades interesadas deberán cumprir cos requisitos establecidos nas presentas bases de participación, cumprimentar debidamente y enviar en tempo e forma a súa solicitude de participación segundo o Anexo I. 

Pode consultar e descargar as BASES DE PARTICIPACIÓN no seguinte enlace: